Cart 0

ตะกร้าของฉัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน
“M MED” มีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อตกลง”) เป็นสัญญาระหว่าง บริษัท เอ็ม ควอลิตี้ โปรดักท์ จำกัด และบริษัทในเครือ (ต่อไปนี้เรียกว่า “M MED”) ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ในนามของ M MED กับ ผู้ใช้งานหรือสมาชิกของ M MED (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้งาน”)
1) ข้อตกลงนี้กำกับดูแล/ กำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการขึ้นอยู่กับนโยบายและดุลพินิจของ M MED แต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น แพลตฟอร์มเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่น M-MED ทั้งหมด เป็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม บัญชีสมาชิก ข้อมูล เนื้อหาและบริการเว็บไซต์ ซอฟแวร์ แอพพลิเคชั่น ถือเป็นสมบัติของ M MED แต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายที่ถูกบังคับใช้ในราชอาณาจักรไทย
2) กรุณายืนยัน และทำความเข้าใจ ‘ข้อกำหนดและเงื่อนไข’ ในการใช้งานเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ และแอพลิเคชั่นทั้งหมด เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือ ลบบางส่วนของข้อกำหนด และ เงื่อนไขดังกล่าวได้ตลอดเวลา หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3) การที่ผู้ใช้งานเข้าถึง ใช้งานหรือบริการ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น M MED ลงประกาศ พูดคุย ติดต่อสื่อสารกับผู้ซื้อหรือผู้ขาย สมัครสมาชิก กดเมนูคำสั่งใด ๆ หรือ การกดเข้าสู่หน้าถัดไปบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น M MED ถือการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาของผู้ใช้งานที่เข้าใจอย่างละเอียดและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุในข้อตกลงนี้และระเบียบต่างๆ ที่มีตามนโยบายของ M MED ทุกประการ โดยการแสดงเจตนาดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดความผูกพันตามกฎหมายมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้
4) กรณีการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ให้ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง การรักษาข้อมูล และบัญชีส่วนตัว (Account) สามารถกระทำได้ผ่านการเข้าสู่ระบบ โดยแนะนำให้ผู้ใช้บริการเก็บเป็นความลับ หากกิจกรรมใดๆ เกิดขึ้นภายใต้ชื่อผู้ใช้งานนั้นๆ ทางเจ้าของบัญชีต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด เนื่องจากเป็นการตกลงยอมรับการกระทำกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้บัญชีผู้ใช้งานของลูกค้า หากผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรใช้บริการโดยมีผู้ปกครองแนะนำ
5) ผู้ใช้บริการสามารถแสดงความคิดเห็น สื่อสารผ่าน WWW.MMED.COM ได้ ไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์ การรีวิว รวมถึงการส่งอีเมลเพื่อเสนอแนะ รวมทั้งติชม โดยเนื้อหาดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และศีลธรรม ละเว้นข้อความที่ส่อเสียดไปในทางอนาจาร คุกคาม ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการหมิ่นประมาท โฆษณา จดหมายลูกโซ่ อีเมลขยะ (Spam) หรือปลุกปั่น ความคิดเห็นด้านการเมือง โดยทีมผู้จัดทำเว็ปไซต์มีสิทธิ์แก้ไขหรือลบข้อความดังกล่าว โดยไม่แจ้งให้ทราบ สำหรับผู้ใช้บริการที่ใช้บริการทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นรวมทั้งต่อบริษัท ผู้ใช้บริการต้องตกลงชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน
6) เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีกระบวนการตรวจสอบการฉ้อโกง หรือ การกระทำที่ผิดกฎหมาย หากทางบริษัทฯ ตรวจพบบัญชีที่มีประวัติการฉ้อโกง หรือเคยมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย โดยเป็นการปกป้องผู้ใช้บริการ และป้องกันไม่ให้เกิดการถูกต้มตุ๋น หลอกลวง หรือ การกระทำที่ผิดกฎหมาย เว็บไซด์มีสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชี หรือ ระงับคำสั่งซื้อและปฏิเสธการให้บริการรวมถึงแก้ไขข้อมูลหรือยกเลิกการสั่งซื้อนั้นๆ
7) หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าในวันที่ผู้ใช้บริการสั่งซื้อ ทางทีมผู้จัดทำจะทำการติดต่อกลับเพื่อแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงหรือสอบถาม หากผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกรายการสั่งซื้อต้องดำเนินการเจรจาก่อนวันจัดส่ง
8) เว็ปไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปสู่เว็ปไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ ทางผู้ใช้บริการต้องยอมรับว่าบริษัทฯ ไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้า และ บริการบนเว็ปไซต์เหล่านั้นหรือต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็ปไซต์ดังกล่าว
9) ขอบเขตการใช้บริการเว็บไซต์ ซอฟแวร์และแอพพลิเคชั่นของ M MED ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ถูกกำหนด และจำกัดพื้นที่การใช้งานหรือบริการเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบจัดหาฮาร์ดแวร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์สื่อสาร) และ ซอฟต์แวร์ (ระบบปฏิบัติการ) ที่สามารถเข้าถึงและเข้ากันได้กับเว็บไซต์ซอฟแวร์และแอพพลิเคชั่นของ M MED และความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่างๆ ผู้ใช้งานต้องตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงหรือยกเว้นใด ๆ
X