โพรไบโอติกส์คืออะไร

ในร่างกายของมนุษย์มีจุลินทรีย์ประจำถิ่น (microflora) โดยสามารถพบได้ในหลายส่วนของร่างกาย เช่น ผิวหนัง ช่องปาก ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร โดยมีรายงานว่าร่างกายของมนุษย์มีจุลินทรีย์ประจำถิ่นมากถึงหนึ่งล้านล้านตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของลำไส้ใหญ่ และมีความหลากหลายของสายพันธุ์ โดยมีทั้งจุลิทรีย์ที่มีประโยชน์ จุลินทรีย์ที่เป็นกลาง และจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโทษ

โพรไบโอติกส์ (probiotics) คือจุลินทรีย์มีชีวิต เมื่อได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของโอสต์ (host) โดยจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์จะหมายรวมถึงแบคทีเรียหรือยีสต์ ผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกส์นั้นจะหมายรวมถึง ยา อาหารที่ใช้ทางการแพทย์ อาหารทั่วไป ที่มีการบ่งชี้ชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ที่พบ โดยผลการศึกษาวิจัยพบว่าโพรไบโอติกส์ที่พบในระบบทางเดินอาหารมีส่วนช่วยในการรักษาสมดุลในลำไส้ การดูดซึมวิตามิน สังเคราะห์สารอาหารบางชนิด นอกจากนี้ยังช่วยในการปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในร่างกาย เป็นต้น

โพรไบโอติกส์

เอกสารอ้างอิง

  1. Kechagia M, Basoulis D, Konstantopoulou S, et al. Health benefits of probiotics: a review. ISRN Nutr. 2013;2013:481651.
  2. Suez J, Zmora N, Segal E, Elinav E. The pros, cons, and many unknowns of probiotics. Nat Med. 2019;25(5):716-729.
  3. Williams NT. Probiotics. Am J Health Syst Pharm. 2010;67(6):449-458.